Category:
Tattoo – V. L. Shoffner – Harry V. Lawson – 1941
Photo ID #UT 22249-2